نام و رسم ما را گر خواهی

تو را گویم برزن

برزن‌،نماد کوچه و پس کوچه های شهرِ ما

آمد،تا شود اسابِ گشتن بی مَحابا

پای پیاده یا به همراه چارپا،انتخابش با شما

جا به جای شهر پر پیچ و خم، پرماجرا

برزن

برزن ها را قدم زدیم،ساعت ها

از تجریش و دربندانقلاب و کارگر

تا جنوبی ترین برزن های شهر

از طلوع خورشید بر فراز کوه های دربند 

تا غروب خورشید در کنار شابدالعظیم

کوی به کوی  برزن به برزن طهران

در دامنه رشته کوه های البرز 

قدم به قدمش را پلاک به پلاکش را می یابیم

شاید شود ابزاری برای روزهای خوش

انتخابش با شما،در کنار کودکان

یا  به همراه بزرگان خانِدان

یا  نه،شاید هم جمعی باشد از کودک هایتان

دست دردست آقا جان و مادر جانشان

انتخاب جایگاه  درخورِ، جمع  بی همتای تان

با نگاه زیبای تان

هستیم در برزن ما به همراه تان

کوی به کوی برزن به برزن جا به جا

در تلاش هستیم تا باشیم با شما

از خزر تا دریای عمان

از ائل گلی تا جزیره شیطان

از ضامن اهو تا رود کارون

از بیستون تا شرق ستون به ستون

انتخابش با شما

تماس با ما

جهت ارتباط با برزن فرم زیر را تکمیل نمایید

 

نام و رسم ما را گر خواهی

تو را گویم برزن

برزن‌،نماد کوچه و پس کوچه های شهرِ ما

آمد،تا شود اسابِ گشتن بی مَحابا

پای پیاده یا به همراه چارپا،انتخابش با شما

جا به جای شهر پر پیچ و خم، پرماجرا

برزن

برزن ها را قدم زدیم،ساعت ها

از تجریش و دربندانقلاب و کارگر

تا جنوبی ترین برزن های شهر

از طلوع خورشید بر فراز کوه های

دربند تا غروب خورشید

در کنار شابدالعظیم

کوی به کوی  برزن به برزن طهران

در دامنه رشته کوه های البرز

قدم به قدمش را پلاک به پلاکش را می یابیم

شاید شود ابزاری برای روزهای خوش

انتخابش با شما،در کنار کودکان

یا  به همراه بزرگان خانِدان

یا  نه،شاید هم جمعی باشد از کودک هایتان

دست دردست آقا جان و مادر جانشان

انتخاب جایگاه  درخورِ، جمع  بی همتای تان

با نگاه زیبای تان

هستیم در برزن ما به همراه تان

کوی به کوی برزن به برزن جا به جا

در تلاش هستیم تا باشیم با شما

از خزر تا دریای عمان

از ائل گلی تا جزیره شیطان

از ضامن اهو تا رود کارون

از بیستون تا شرق ستون به ستون

انتخابش با شما

تماس با ما

جهت ارتباط با برزن فرم زیر را تکمیل نمایید